O projektu

Základní informace

Název projektu:

Dendrologická zahrada jako pokračovatelka zahradnické a krajinářské tradice v Průhonicích

Kód projektu:

NAKI III DH23P03OVV072

Řešitelský tým:

Ing. Jiří Velebil, Ing. Eva Sojková, RNDr. PhDr. Markéta Šantrůčková, Ph.D., doc. Ing. Ivo Tábor, CSc., Ing. Lucie Medková, Ph.D., Zdeněk Kiesenbauer, Marie Dvořáčková, Lucie Hlaváčová, Bc. Jana Petržílková, PhDr. Věra Vávrová.

Řešitelské pracoviště:

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví Průhonice, v. v. i. (VÚKOZ)

Délka trvání projektu:

1. 3. 2023 – 31. 12. 2027

Cíl projektu

Cílem projektu bude identifikace kulturních hodnot krajiny a zachování odkazu českého zahradního umění a krajinářské architektury, včetně specifikace režimu péče o historické zahrady a významné objekty krajinářské architektury.

Modelovým objektem bude Dendrologická zahrada (DZ) Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i. (VÚKOZ) v Průhonicích, která je cenným dílem krajinářské architektury a zároveň jedním z nejvýznamnějších sbírkových objektů s dlouholetou tradicí. Budou vytvořeny podklady pro doplňování a rozšiřování její stávající dokumentace a zároveň zpřístupňování a využívání jejího kulturního a oborového významu veřejnosti.

Výzkum se bude věnovat historii DZ před a zejména po jejím založení v kontextu činnosti Československé dendrologické společnosti, vývoji vnitřního členění a organizace DZ, vývoji sortimentu, podílu osobností zahradnického výzkumu na jejím budování a jejich odkazu.
Budou prezentovány zahradně krajinářské hodnoty DZ, její oborové zahradnické tradice a význam objektu v zemědělské krajině s vysokým podílem zastavěného území formou zpracování historického vývoje doplněného analytickými mapovými výstupy. Pozornost bude zaměřena na vývoj území a jednotlivých tematických celků.

Dalším z cílů je tvorba nástrojů k uchování historického tradičního sortimentu rostlin v podobě zpracování jejich elektronické databáze. Ta bude reflektovat proměny ve složení rostlin od založení zahrady po současnost, u dřevin navíc ve vazbě na jejich výskyt v ČR, rok introdukce do ČR a místo prvního pěstování v ČR. Tyto údaje budou zároveň dokumentovat postavení jednotlivých taxonů ve vývoji krajinářské architektury.

Výsledky výzkumu budou dále prezentovány mapovými výstupy, výstavou spojenou s konferencí v areálu DZ a dvěma monografiemi.

 

Projekt je rozdělen do tří pracovních témat:

  1. Historický vývoj a vývoj území – vedoucí etapy RNDr. PhDr. Markéta Šantrůčková, Ph.D., spolupráce celý řešitelský tým.
  2. Databáze rostlin Dendrologické zahrady – vedoucí etapy Ing. Jiří Velebil, spolupráce doc. Ing. Ivo Tábor, CSc., Zdeněk Kiesenbauer.
  3. Prezentace výsledků projektu – vedoucí etapy je Ing. Eva Sojková, spolupráce celý řešitelský tým.

Etapy

  1. Studium historických podkladů
  2. Analýza historického vývoje
  3. Specializovaná veřejná databáze „Rostliny Dendrologické zahrady“
  4. Publikace odborných článků
  5. Výstava s kritickým katalogem a navazující konferencí

Průběh řešení

2023

Vývoj postavení a změny rozlohy Dendrologické zahrady v sídelní a krajinné struktuře Průhonic, zejména s ohledem na bývalé i současné plochy zahradnického výzkumu.

2024

Pokračování studia vývoje postavení a změny rozlohy Dendrologické zahrady v sídelní a krajinné struktuře Průhonic. Analýza vývoje vnitřního kompozičního členění zahrady a historický vývoj tematických celků, včetně přípravy realizace výstupů Nimap.

Zahájení revize pěstovaných rostlin v rámci zpracování podkladů pro databázi rostlin Dendrologické zahrady. Zahájení studia introdukce dřevin.
Publikace recenzovaného odborného článku na téma historického vývoje území Dendrologické zahrady.

2025

Finalizace a publikace map vývoje postavení a změny rozlohy Dendrologické zahrady v sídelní a krajinné struktuře Průhonic a vývoje kompozičního členění zahrady, včetně historického vývoje tematických celků.
Pokračování revize pěstovaných rostlin v rámci zpracování podkladů pro databázi rostlin Dendrologické zahrady. Pokračování studia introdukce dřevin.

Publikace recenzovaného odborného článku o vybraném sortimentu rostlin.
Příprava podkladů pro uspořádání výstavy s kritickým katalogem.

2026

Pokračování revize pěstovaných rostlin v rámci zpracování podkladů pro databázi rostlin Dendrologické zahrady. Pokračování studia introdukce dřevin.

Publikace recenzovaného odborného článku o vybraném sortimentu rostlin.
Publikace recenzovaného odborného článku ve SCOPUS na téma analýzy historického vývoje zahrady.

Prezentace výsledků výzkumu odborné i laické veřejnosti formou uspořádání výstavy s kritickým katalogem spojené s uspořádáním konference. Výstava prezentující jednotlivé etapy historického vývoje, vývoj genofondu pěstovaných rostlin, proměny kompozičních celků.

2027

Dokončení revize pěstovaných rostlin v rámci zpracování podkladů pro databázi rostlin Dendrologické zahrady. Dokončení studia introdukce dřevin.

Prezentace výsledků výzkumu odborné i laické veřejnosti formou specializované veřejné databáze „Rostliny Dendrologické zahrady“ a monografie „Sbírky rostlin Dendrologické zahrady“.
Publikace recenzovaného odborného článku o prezentaci výsledků výzkumu modelového objektu – Dendrologické zahrady.